کاراته کاران

نوع تمرین                                                     تکرار                   ست                                

جلو پا با دستگاه                                          15-20                     3

پرس بالا سینه                                            10-15                     2

پارالل                                                         8-12                     2

 کول با دنبل                                               10-15                     3

سر شانه با دو دنبل از حالت خم                      10-15                     2

تقویت ماهیچه ساق پا درحالت نشسته             20-30                     3

حرکت جلو بازو با هارتر                                  10-15                     2

پرس از پشت پا با کشش رونیک                      10-15                     3

مسگری (پیچ خوردن پهلو ها)                      50 و بالاتر                    2

دو در جا                                               50 و بالاتر                    2

 این برنامه  یک بدن سازی عمومی برای همه کاراته کاران می باشد و برای دیدن تاثیرات این برنامه  باید مداومت داشت.

منبع اصلی مطلب : گوجوکای شهر ری
برچسب ها : کاراته کاران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : برنامه عمومی تمرینات بدن سازی برای کاراته کاران